Retningslinjer for våben

Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben i forbindelse med afviklingen af Historiecenter Dybbøl Bankes arrangement ”1864 dage”.

Generelt

Der må under ingen omstændigheder skydes med skarpe skud under arrangementet. Skydevåben må således udelukkende anvendes til salutering.

Arrangøren vil forsyne de deltagende skytter med sortkrudt i overensstemmelse med særskilt tilladelse til at erhverve, opbevare, transportere og overdrage sortkrudt. En gyldig tilladelse til at besidde, bære og anvende skydevåben under arrangementet indeholder derfor samtidig en tilladelse til at erhverve, besidde og anvende den mængde sortkrudt, som vurderes at være nødvendig for gennemførelse af saluteringerne under arrangementet.

Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben

Originale historiske skydevåben

Ifølge bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2013 (våbenbekendtgørelsen) § 1 er følgende skydevåben undtaget fra forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1:

 1. Forladevåben, der er fremstillet før 1870.
 2. Bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner.

Disse skydevåben kan således ind- og udføres samt besiddes, bæres og anvendes til salutering under arrangementet uden tilladelse i medfør af våbenlovgivningen. Det skal fremhæves, at reglen alene gælder for våbenet. Ikke for så vidt angår ammunition/sortkrudt til våbnene.

Alle skydevåben kræver tilladelse til udførsel af Danmark uanset våbnets alder!

Originale kanoner, der fremstillet før 1870

En original (salut-)kanon er kun omfattet af våbenbekendtgørelsens § 1, hvis den kan afgive skud med skarp ammunition.

Kan kanonen kun affyre løsskud, anses den for et signalvåben, som kræver tilladelse (se nedenfor).

Originalt bagladt håndskydevåben som anvender enhedspatron

 1. Original bagladt håndskydevåben på dansk våbenpåtegning eller våbentilladelse:
  Våbenet kan under arrangementet besiddes, bæres og anvendes til salutering i henhold til tilladelsen.
 2. Originalt bagladt håndskydevåben tilhørende deltagere fra udlandet:
  Våbenet må ind- og udføres samt besiddes, bæres og anvendes til salutering under arrangementet, såfremt PAC (Politiets Administrative Center) har givet tilladelse efter ansøgning i overensstemmelse med nedenstående ansøgningsprocedure.

Replika af håndskydevåben

 1. Replika af originale håndskydevåben på dansk våbenpåtegning eller våbentilladelse:
  Våbenet kan under arrangementet besiddes, bæres og anvendes til salutering i henhold til tilladelsen.
 2. Replika af originale håndskydevåben tilhørende deltagere fra udlandet:
  Våbenet må ind- og udføres samt besiddes, bæres og anvendes til salutering under arrangementet, såfremt PAC (Politiets Administrative Center) har givet tilladelse efter ansøgning i overensstemmelse med nedenstående ansøgningsprocedure.

Kravet om tilladelse gælder selvom våbenet kun kan affyre løsskud (signalvåben).

Replika af originale (salut-)kanoner på dansk våbentilladelse

Våbenet kan under arrangementet besiddes og anvendes til salutering i henhold til tilladelsen.

Replika af originale (salut-)kanoner fra udlandet

Våbenet må ind- og udføres og anvendes til salutering under arrangementet, såfremt PAC (Politiets Administrative Center) har givet tilladelse efter ansøgning i overensstemmelse med nedenstående ansøgningsprocedure.

Blankvåben

 1. med en klingelængde på mindre end 12 cm fra både Danmark og udlandet:
  Dolke mv. kan ind- og udføres, bæres og anvendes som del af tidstypisk dragt eller uniform.
 2. med en klingelængde på mere end 12 cm fra Danmark:
  Bajonetter, sabler og lignende kan besiddes, bæres og anvendes, såfremt deltageren har tilladelse hertil (bæretilladelse til blankvåben).
 3. med en klingelængde på mere end 12 cm fra udlandet:
  Bajonetter, sabler og lignende må ind- og udføres samt besiddes, bæres og anvendes under arrangementet, såfremt PAC (Politiets Administrative Center) har givet tilladelse efter ansøgning i overensstemmelse med nedenstående ansøgningsprocedure.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger sendes til PAC (Politiets Administrative Center).

https://politi.dk/vaaben/borger

https://politi.dk/kontakt-politiet/politiets-administrative-center/tilladelser

Det forventes, at deltagende foreninger sender en samlet ansøgning for de deltagende medlemmer.

Ansøgningen skal være affattet på dansk, engelsk eller tysk og skal for hver enkelt deltager indeholde oplysning om

 • fødedato og fødested.
 • nummer på pas eller andet gyldigt rejsedokument.
 • adresse i hjemlandet.
 • opholdsadresse i Danmark.
 • telefonnummer, som ansøgeren kan kontaktes på i hjemlandet.
 • eventuelt medlemskab af en forening, der udøver historiske aktiviteter, og i givet fald navnet på foreningen.
 • eventuelt våbenpas, eller om der også søges om tilladelse til ind- og udførsel af våbenet.
 • (for skydevåben og signalvåben) våbnets art (musket, pistol, salutkanon mv.) fabrikat, model, kaliber og serienummer.
 • (for blankvåben) våbnets art (dolk, sabel, kårde, bajonet mv.) samt klingelængden.

Kopi af eventuel våbentilladelse fra hjemlandet skal vedlægges/vedhæftes ansøgningen.

Ansøgeren skal ved sin underskrift give samtykke til, at PAC må indhente oplysninger om ansøgerens personlige forhold, herunder om eventuelle straffesager i Danmark og i hjemlandet.

Salutering under arrangementet

Der vil blive udstedt særskilt tilladelse til saluteringen til Historiecenter Dybbøl Banke, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Det må i givet fald forventes, at tilladelsen som minimum vil indeholde følgende vilkår for gennemførelsen af saluteringen:

 • at de af ansøgeren anførte tidspunkter for saluteringen nøje overholdes.
 • at der i forbindelse med salutering effektivt afspærres et område, så der ikke befinder sig tilskuere henholdsvis 25 meter til siden og bagved samt 50 meter foran våbnet.
 • at tilskuerne umiddelbart før skydningen adviseres om, at støjen fra skydningen kan være voldsom.
 • at der er truffet foranstaltninger til hurtigt at kunne slukke eventuelle opståede småbrande i forbindelse med saluteringen.
 • at der foreligger skriftlig tilladelse til benyttelse af arealet for arrangementet fra evt. vejbestyrelse eller grundejerforening.
 • at der foreligger en forsikring, som dækker eventuelle skader opstået i forbindelse med saluteringen.

Tilbagekaldelse af tilladelse

PAC vil til enhver tid kunne tilbagekalde en tilladelse, der er givet i henhold til ovenstående, såfremt vilkår for tilladelsen eller bestemmelser i lovgivningen overtrædes, eller hvis forholdene i øvrigt gør en tilbagekaldelse nødvendig.